Court

Print

पु0प्रा0सं0 14/2010-11 योगेश चन्द्र उप्रेती, निवासी पाण्डे गांव भीमताल, नैनीताल बनाम मौ0 आसफाक खान व अन्य निवासी इंदिरानगर, हल्द्वानी, नैनीताल (निर्णय दिनांक 11.01.2018)

पु0प्रा0सं0 14/2010-11 योगेश चन्द्र उप्रेती, निवासी पाण्डे गांव भीमताल, नैनीताल बनाम मौ0 आसफाक खान व अन्य निवासी इंदिरानगर, हल्द्वानी, नैनीताल (निर्णय दिनांक 11.01.2018)           

Publish Date: 15-02-2018

Current Court